மரத்துப்போதல்

Numbing

வெற்றிடம்

Vacuum

களங்கம்

Stain

உளவாளி

Spy

நிலுவை

Arrears

பிடிமானம்

Grip

சரிவு

Slope

மீறுதல்

Violating

துணுக்கு

Titbit

அடுப்பு

Stove