விலகு

Leave

அபசகுணம்

Evil omen

தத்தளித்தல்

Struggling

நாடோடி

Nomad

அபராதம்

Penalty

மன்மதன்

Cupid

வாக்குப்பதிவு

Polling

ஈடுகட்டு

Compensate

சிரங்கு

Scabies

உபசரித்தல்

Hospitality