அனிச்சை செயல்

Involuntary action

கச்சா எண்ணய்

Crude oil

வாக்குரிமை

Franchise

வேவு பார்த்தல்

Spying

காரம்

Pungency

தொற்று

Contagion

கெட்டுப்போதல்

Perishing

நிரபராதி

Innocent

ஒப்பாரி

Elegy

கவசம்

Armour