போர்க்களம்

Battle field

ஆரவாரம்

Bruit

சிதறிய / அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக

Scattered

சன்மார்கம்

Morality

கமுக்கம்

Reticence

கண்ணீர்ப்புகை

Tear gas

நிர்மாணம்

Establish

வெதுவெதுப்பு

Warmth

மாயை

Illusion

கவை

Cleavage