வாழைக்காய்

Raw banana / unripe banana

பூக்கோசு

Cauliflower

வாழைத்தண்டு

Plantain pith

வாழைப்பூ

Plantain flower

நூல்கோல்

Turnip

சேனைக்கிழங்கு

Elephant yam

உருளைக்கிழங்கு

Potato / tuber

அகத்திக்கீரை

Humming bird tree leaves

அரைக்கீரை

Amarathus aritis

கற்பூரவல்லி இலை

Country borage

காசினிக்கீரை

Chicory leaves