காளான்

Mushroom

கடுகுக்கீரை

Mustard leaves

சோம்பு கீரை

Fennel leaves

வெங்காயம்

Onion

வெண்டைக்காய்

Lady's finger

பட்டாணி

Peas

புதினா

Mint leaves

கோவக்காய்

Ivy gourd

புடலங்காய்

Snake gourd

சேப்பகிழங்கு

Colocasia