இளநீர்

Tender coconut

அவரைக்காய்

Flat beans

கொத்தவரங்காய்

Cluster beans

நெல்லிக்காய்

Gooseberry

பூசணிக்காய்

Ash gourd

சோளம்

Corn

சுரைக்காய்

Bottle gourd

பீர்க்கங்காய்

Ridge gourd

பாகற்காய்

Bitter melon / Bitter gourd

பரங்கிக்காய்

Pumpkin