பசலைக்கீரை

Spinach

பருப்புக்கீரை

Common purslane

சிறுகீரை

Tropical amaranth

தூதுவளைக்கீரை

Purple fruited pea egg plant

துளசி

Holy basil

வல்லாரைக்கீரை

Indian pennywort

சிவப்பு பொன்னாங்கண்ணிக்கீரை

Red dwarf copper leaf

முள்ளங்கி

Radish

சுக்காங்காய்

Pointed gourd

மரவள்ளிக்கிழங்கு

Tapioca