வேண்டும்

சாஹியே

உள்ளே

அந்தர்

வெளியே

பாஹர்

இங்கே

இதர்

அங்கே

உதர்

நான்

முஜே

மணல்

ரெட்

கிளறு

ஹிலனா

தள்ளு

தகீழ்நா

வேண்டாம்

நஹி சாஹியே