நான் வைத்தேன்

I kept (did + keep = kept)

I am kept

I was keep

I was kept

அவன் வைத்தான்

He kept (did + keep = kept)

He is kept

He was keep

He was kept

அவள் வைத்தாள்

She kept (did + keep = kept)

She is kept

She was keep

She was kept

அவர்கள் வைத்தார்கள்

They kept (did + keep = kept)

They are kept

They were keep

They were kept

நான் கொட்டாவி விட்டேன்

I yawned (did + yawn = Yawned)

I am yawned

I was yawn

I was yawned

அவன் கொட்டாவி விட்டான்

He yawned (did + yawn = Yawned)

He is yawned

He was yawn

He was yawned

அவள் கொட்டாவி விட்டாள்

She yawned (did + yawn = Yawned)

She is yawned

She was yawn

She was yawned

அவர்கள் கொட்டாவி விட்டார்கள்

They yawned (did + yawn = Yawned)

They are yawned

They were yawn

They were yawned

நான் சுத்தம் செய்தேன்

I cleaned (did + clean = cleaned)

I am cleaned

I was clean 

I was cleaned

அவன் சுத்தம் செய்தான்

He cleaned (did + clean = cleaned)

He is cleaned

He was clean 

He was cleaned

அவள் சுத்தம் செய்தாள்

She cleaned (did + clean = cleaned)

She is cleaned

She was clean 

She was cleaned

அவர்கள் சுத்தம் செய்தார்கள்

They cleaned (did + clean = cleaned)

They are cleaned

They were clean 

They were cleaned

நான் எதிர்த்தேன்

I opposed (did + oppose= opposed)

I am opposed

I was oppose

I was opposed

அவன் எதிர்த்தான்

He opposed (did + oppose= opposed)

He is opposed

He was oppose

He was opposed

அவள் எதிர்த்தாள்

She opposed (did + oppose= opposed)

She is opposed

She was oppose

She was opposed

அவர்கள் எதிர்த்தார்கள்

They opposed (did + oppose= opposed)

They are opposed

They were oppose

They were opposed

அவர்கள் எதிர்த்தார்கள்

They opposed (did + oppose= opposed)

They are opposed

They were oppose

They were opposed