நான் சாப்பிட்டேன்

I ate (did + eat = ate)

I was eat

I was eaten

அவன் சாப்பிட்டான்

He ate (did + eat = ate)

He was eat

He was ate

He was eaten

அவள் சாப்பிட்டாள்

She ate (did + eat = ate)

She was eat

She was ate

She was eaten

அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள்

They ate (did + eat = ate)

They were eat

They were ate

They were eaten

நான் முடித்தேன்

I Completed (did + complete= completed)

I am completed

I was complete

I was completed

 

அவன் முடித்தான்

 

He Completed (did + complete= completed)

He is completed

He was complete

He was completed

 

அவன் முடித்தான்

 

He did not  Complete (did + complete= completed)

He is completed

He was complete

He was completed

 

அவள் முடித்தாள்

 

She Completed (did + complete= completed)

She is completed

She was complete

She was completed

 

அவர்கள் முடித்தார்கள்

 

They Completed (did + complete= completed)

They are completed

They were complete

They were completed

 

நேற்று நான் படித்தேன்

I read yesterday (did + read= read)

I am read

I was read

 

 

நேற்று அவன் படித்தான்

He read yesterday (did + read= read)

He is read

He was read

 

 

நேற்று அவள் படித்தாள்

She read yesterday (did + read= read)

She is read

She was read

 

 

நேற்று அவர்கள் படித்தார்கள்

 

They read yesterday (did + read= read)

They are read

They were read

 

 

நான் நடந்தேன்

 

 

I walked (did + walk = walked)

I am walked

I was walked

I was walk

 

 

 

அவன் நடந்தான்

 

 

He walked (did + walk = walked)

He is walked

He was walked

He was walk

 

 

 

அவள் நடந்தாள்

 

 

She walked (did + walk = walked)

She is walked

She was walked

She was walk

 

 

 

அவர்கள் நடந்தார்கள்

 

 

They walked (did + walk = walked)

They are walked

They were walked

They were walk

 

 

 

நான் பார்த்தேன்

 

 

I saw (did + see = saw)

I am saw

I was saw

I was see

I was seen

 

 

 

அவன் பார்த்தான்

 

 

He saw (did + see = saw)

He is saw

He was saw

He was see

He was seen 

 

 

 

அவள் பார்த்தாள்

 

 

She saw (did + see = saw)

She is saw

She was saw

She was see

She was seen 

 

 

 

அவர்கள் பார்த்தார்கள்

 

 

They saw (did + see = saw)

They are saw

They were saw

They were see

They were seen 

 

 

 

நான் எழுதினேன்

 

 

I wrote (did + write = wrote)

I am wrote

I was write

I was wrote

I was written

 

 

 

அவன் எழுதினான்

 

 

He wrote (did + write = wrote)

He is wrote

He was write

He was wrote

He was written

 

 

 

அவள் எழுதினாள்

 

 

She wrote (did + write = wrote)

She is wrote

She was write

She was wrote

She was written

 

 

 

அவர்கள் எழுதினார்கள்

 

 

They wrote (did + write = wrote)

They are  wrote

They were wrote

They were write

 

 

 

 

நான் சிரித்தேன்

 

 

I laughed (did + laugh = laughed)

I am laughed

I was laughed

I was laugh

 

 

 

 

அவன் சிரித்தான்

 

 

He laughed (did + laugh = laughed)

He is laughed

He was laughed

He was laugh

 

 

 

 

அவள் சிரித்தாள்

 

 

She laughed (did + laugh = laughed)

She is laughed

She was laughed

She was laugh

 

 

 

 

அவர்கள் சிரித்தார்கள்

 

 

They laughed (did + laugh = laughed)

They are laughed

They were laughed

They were laugh

 

 

 

 

நான் அழுதேன்

 

 

I cried (did + cry = cried)

I am cried

I was cry

I was cried

 

 

 

 

அவன் அழுதான்

 

 

He cried (did + cry = cried)

He is cried

He was cry

He was cried

 

 

 

 

அவள் அழுதாள்

 

 

She cried (did + cry = cried)

She is cried

She was cry

She was cried

 

 

 

 

அவர்கள் அழுதார்கள்

 

 

 

They cried (did + cry = cried)

They are cried

They were cry 

They were cried

 

 

 

 

நான் முறுக்கினேன்

 

 

I twisted (did + twist = twisted)

I am twisted

I was twist

I was twisted

 

 

 

 

அவன் முறுக்கினான்

 

 

He twisted (did + twist = twisted)

He is twisted

He was twist

He was twisted

 

 

 

 

அவள் முறுக்கினாள்

 

 

She twisted (did + twist = twisted)

She is twisted

She was twist

She was twisted

 

 

 

 

அவர்கள் முறுக்கினார்கள்

 

 

They twisted (did + twist = twisted)

They are twisted

They were twist

They were twisted

 

 

 

 

நான் குளித்தேன்

 

 

I bathed (did + bath = bathed)

I am bathed

I was bath

I was bathed

 

 

அவன் குளித்தான்

 

 

He bathed (did + bath = bathed)

He is bathed

He was bath

He was bathed

 

 

அவள் குளித்தாள்

 

 

She bathed (did + bath = bathed)

She is bathed

She was bath

She was bathed

 

 

அவர்கள் குளித்தார்கள்

 

 

They bathed (did + bath = bathed)

They are bathed

They were bath

They were bathed

 

 

நான் தும்மினேன்

 

 

I sneezed (did + sneeze = sneezed)

I am sneezed

I was sneeze

I was sneezed

 

 

அவன் தும்மினான்

 

 

He sneezed (did + sneeze = sneezed)

He is sneezed

He was sneeze

He was sneezed

 

 

அவள் தும்மினாள்

 

 

She sneezed (did + sneeze = sneezed)

She is sneezed

She was sneeze

She was sneezed

 

 

அவர்கள் தும்மினார்கள்

 

 

They sneezed (did + sneeze = sneezed)

They are sneezed

They were sneeze

They were sneezed

 

 

நான் கூப்பிட்டேன்

 

 

I called (did + call= called)

I am called

I was call

I was called

 

 

அவன் கூப்பிட்டான்

 

 

He called (did + call= called)

He is called

He was call

He was called

 

 

அவள் கூப்பிட்டாள்

 

 

She called (did + call= called)

She is called

She was call

She was called

 

 

அவர்கள் கூப்பிட்டார்கள்

 

 

They called (did + call= called)

They are called

They were call

They were called

 

 

நான் திட்டினேன்

 

 

I scolded (did + scold = scolded)

I am scolded

I was scold

I was scolded

 

 

அவன் திட்டினான்

 

 

He scolded (did + scold = scolded)

He is scolded

He was scold

He was scolded

 

 

அவள் திட்டினாள்

 

 

She scolded (did + scold = scolded)

She is scolded

She was scold

She was scolded

 

 

அவர்கள் திட்டினார்கள்

 

 

They scolded (did + scold = scolded)

They are  scolded

They were scold

They were scolded

 

 

நான் நிறுத்தினேன்

 

 

I stopped (did + stop = stopped)

I am stopped

I was stop

I was stopped

 

 

அவன் நிறுத்தினான்

 

 

He stopped (did + stop = stopped)

He is stopped

He was stop

He was stopped

 

 

அவள் நிறுத்தினாள்

 

 

She stopped (did + stop = stopped)

She is stopped

She was stop

She was stopped

 

 

அவர்கள் நிறுத்தினார்கள்

 

 

They stopped (did + stop = stopped)

They are stopped

They were stop

They were stopped

 

 

நான் குடித்தேன்

 

I drank (did + drink = drank)

I am drank

I was drink 

I was drunk

 

அவன் குடித்தான்

 

He drank (did + drink = drank)

He is drank

He was drink 

He was drunk

 

அவள் குடித்தாள்

 

She drank (did + drink = drank)

She is drank

She was drink 

She was drunk

 

அவர்கள் குடித்தார்கள்

 

They drank (did + drink = drank)

They are drink

They were drink 

They were drunk