கொட்டைப் பாக்கு

Areca nut

கொள்ளு

Horse-gram

பச்சைப் பயறு

Green gram

கடுகு

Black mustard

ஈச்சம்பழம்

Small date

வெற்றிலை

Betel leaf

வால் மிளகு

Tail pepper

குறுமிளகு

Long pepper

ஆமணக்கு

Castor

பச்சை மிளகு

Green Pepper