பொட்டுக் கடலை

Roasted gram

குங்குமப்பூ

Saffron

ரவா

Semolina

ஜவ்வரிசி

Sago

எள்ளு

Sesame seed / Gingelly seed

மசாலா

Spice Mixture

கரம் மசாலாத் தூள்

Spice Blend

புளி

Tamarind

ஓமம்

Thymol seed / Carom seed

மஞ்சள்

Turmeric