முந்திரிப் பருப்பு

Cashew nut

வெந்தயம்

Fenugreek seeds

சாதிப்பத்திரி

Mace

வெல்லம்

Jaggery

கருப்பட்டி

Palm jaggery

கருஞ்சீரகம்

Nigella / black cumin seed

ஜாதிக்காய்

Nutmeg

அன்னாசிப்பூ

Star Anise

சிவப்பு மிளகாய்

Red chili

கசகசா

Poppy seeds