நான் அமர்ந்தேன்

I sat

sit sat sat

நான் வளர்ந்தேன்

I grew

grow grew grown

நான் கூறினேன்

I told

tell told told

நான் நடனமாடினேன்

I danced

dance danced danced

நான் ஏறிந்தேன்

I threw

throw threw thrown

நான் குடித்தேன்

I drank

drink drank drunk

நான் கனவு கண்டேன்

I dreamt

dream dreamt dreamt

நான் குளித்தேன்

I bathed

bath bathed bathed

நான் தலைகீழாய்ப் பாய்ந்தேன்

I dived

dive dived dived

நான் தலைகீழாய்ப் பாய்ந்தேன்

I dived

dive dived dived

நான் அடுக்கினேன்

I stacked

stack stacked stacked