நான் நிரப்பினேன்

I filled

fill filled filled

நான் பொருத்தினேன்

I fitted

fit fitted fitted

நான் மூட்டை கட்டினேன்

I packed

pack packed packed

நான் கற்பித்தேன்

I taught

teach taught taught

நான் தியாகம் செய்தேன்

I sacrificed

sacrifice sacrificed sacrificed

நான் வாசம் பிடித்தேன்

I smelled

smell smelled smelled

நான் மோப்பமிட்டேன்

I sniffed

sniff sniffed sniffed

நான் சுவாசித்தேன்

I breathed

breathe breathed breathed

நான் பறிகொடுத்தேன்

I bereaved

bereave bereaved bereaved

நான் உணர்ந்தேன்

I sensed

sense sensed sensed