நான் (குற்றத்தை) ஒத்துக்கொண்டேன்

I confessed

confess confessed confessed

நான் தடுத்தேன்

I averted

avert averted averted

நான் பறித்தேன்

I snatched

snatch snatched snatched

நான் பார்த்து எழுதினேன்

I copied

copy copied copied

நான் புறக்கணித்தேன்

I neglected

neglect neglected neglected

நான் அடித்தேன்

I beat

beat beat beat

நான் வருத்தேன்

I roasted

roast roasted roasted

நான் மீறினேன்

I violated

violate violated violated

நான் குறுக்கிட்டேன்

I intervened

intervene intervened intervened

நான் மூக்கை நுழைத்தேன்

I meddled

meddle meddled meddled