நான் வெளியேற்றினேன்

I evacuated

evacuate evacuated evacuated

நான் ஒன்றிணைத்தேன்

I merged

merge merged merged

நான் பந்து வீசினேன்

I bowled

bowl bowled bowled

நான் லஞ்சம் கொடுத்தேன்

I bribed

bribe bribed bribed

நான் கவர்ந்தேன்

I lured

lure lured lured

நான் பதுங்கினேன்

I lurked

lurk lurked lurked

நான் சமாதானப்படுத்தினேன்

I pacified

pacify pacified pacified

நான் வேளியிட்டேன்

I fenced

fence fenced fenced

நான் பதறினேன்

I panicked

panic panicked panicked

நான் பொறித்தேன்

I fried

fry fried fried