நான் மன்னிப்பு கேட்டேன்

I apologized

apologize apologized apologized

நான் உறுதி செய்தேன்

I confirmed

confirm confirmed confirmed

நான் சிந்தினேன்

I spilled

spill spilled spilled

நான் சொறிந்தேன்

I scratched

scratch scratched scratched

நான் பூசினேன்

I besmeared

besmear besmeared besmeared

நான் இழுத்தேன்

I pulled

pull pulled pulled

நான் எடை போட்டேன்

I weighed

weigh weighed weighed

நான் கேள்வி பட்டேன்

I heard

hear heard heard

நான் பிசைந்தேன்

I kneaded

knead kneaded kneaded

நான் வலியுறுத்தினேன்

I urged

urge urged urged