நான் சீண்டினேன்

I teased

tease teased teased

நான் மறந்தேன்

I forgot

forget forgot forgotten

நான் தாழிட்டேன்

I latched

latch latched latched

நான் பயணித்தேன்

I travelled

travel travelled travelled

நான் கசக்கினேன்

I crushed

crush crushed crushed

நான் பிழிந்தேன்

I squeezed

squeeze squeezed squeezed

நான் துப்பினேன்

I spat

spit spat spat

நான் விரைந்தேன்

I rushed

rush rushed rushed

நான் திறந்தேன்

I opened

open opened opened

நான் நக்கினேன்

I licked

lick licked licked