நான் உரித்தேன்

I peeled

peel peeled peeled

நான் உரை ஊற்றினேன்

I curdled

curdle curdled curdled

நான் வேகவைத்தேன்

I boiled

boil boiled boiled

நான் விசாரித்தேன்

I enquired

enquire enquired enquired

நான் தாளித்தேன்

I saut'eed

saut'e suat'eed saut'eed

நான் ஊசிபோட்டேன்

I injected

inject injected injected

நான் ஏப்பமிட்டேன்

I burped

burp burped burped

நான் மலம் கழித்தேன்

I defecated

defecate defecated defecated

நான் விவாதித்தேன்

I debated

debate debated debated

நான் மண்டியிட்டேன்

I knelt down

kneel knelt knelt