நான் கிள்ளினேன்

I pinched

pinch pinched pinched

நான் பணிநீக்கம் செய்தேன்

I dismissed

dismiss dismissed dismissed

நான் அலசினேன்

I rinsed

rinse rinsed rinsed

நான் கடன் வாங்கினேன்

I borrowed

borrow borrowed borrowed

நான் கடன் கொடுத்தேன்

I lent

lend lent lent

நான் திருப்பி செலுத்தினேன்

I repaid

repay repaid repaid

நான் முனகினேன்

I murmured

murmur murmured murmured

நான் கிசுகிசுத்தேன்

I gossiped

gossip gossiped gossiped

நான் அவமானப்படுத்தினேன்

I insulted

insult insulted insulted