நான் போட்டியிட்டேன்

I contested

contest contested contested

நான் குனிந்தேன்

I bent down

bend bent bent

நான் கவிழ்ந்தேன்

I toppled

topple toppled toppled

நான் சாய்ந்தேன்

I leaned

lean leaned leaned

நான் இணைத்தேன்

I furnished

furnish furnished furnished

நான் மிரட்டினேன்

I threatened

threat threatened threatened

நான் தோற்றேன்

I lost

lose lost lost

நான் சாய்த்தேன்

I tilted

tilt tilted tilted

நான் சொடுக்கு போட்டேன்

I snapped

snap snapped snapped

நான் உடைத்தேன்

I broke

break broke broken