நான் கட்டினேன்

I built

build built built

நான் இடம்பெயர்ந்தேன்

I displaced

displace displaced displaced

நான் ஊக்குவித்தேன்

I encouraged

encourage encouraged encouraged

நான் கணக்கிட்டேன்

I calculated

calculate calculated calculated

நான் திருத்தினேன்

I corrected

correct corrected corrected

நான் பாதுகாத்தேன்

I secured

secure secured secured

நான் செலவு செய்தேன்

I spent

spend spent spent

நான் பதிவு செய்தேன்

I recorded

record recorded recorded

நான் கிழித்தேன்

I tore

record recorded recorded

நான் துன்புறுத்தினேன்

I harassed

harass harassed harassed