நான் மேம்படுத்தினேன்

I improved

improve improved improved

நான் பதிலளித்தேன்

I replied

reply replied replied

நான் சொதப்பினேன்

I messed

mess messed messed

நான் துஷ்பிரயோகம் செய்தேன்

I abused

abuse abused abused

நான் கற்பனை செய்தேன்

I imagined

imagine imagined imagined

நான் கட்டாயப்படுத்தினேன்

I forced

force forced forced

நான் கலக்கினேன்

I stirred

stir stirred stirred

நான் கலந்தேன்

I mixed

mix mixed mixed

நான் பரிமாறினேன்

I served

serve served served

நான் வழங்கினேன்

I offered

offer offered offered