நான் கேட்டேன்

I asked

ask asked asked

நான் கேட்கவில்லை

I did not ask

ask asked asked

நான் கேட்பேன்

I would ask

ask asked asked

நான் கேட்டிருக்கிறேன்

I have asked

ask asked asked

நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன்

I am asking

ask asked asked

நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கவில்லை

I am not asking

ask asked asked

நான் கேட்கிறேன்

I ask

ask asked asked

நான் கேட்கவில்லை

I do not ask

ask asked asked

நான் கேட்க மாட்டேன்

I will not ask

ask asked asked

நான் கேட்க மாட்டேன்

I would not ask

ask asked asked

நான் கேட்டிருப்பேன்

I would have asked

ask asked asked

நான் கேட்டிருக்க மாட்டேன்

I would not have asked

ask asked asked

நான் கேட்டிருக்க வேண்டும்

I should have asked

ask asked asked

நான் கேட்டிருக்கக் கூடாது

I should not have asked

ask asked asked

நான் கேட்டிருக்க வேண்டும்

I must have asked

ask asked asked

நான் கேட்டிருக்கக் கூடாது

I must not have asked

ask asked asked

நான் கேட்கலாம்

I may ask

ask asked asked

நான் கேட்காமல் இருக்கலாம்

I may not ask

ask asked asked

நான் கேட்கக்கூடும்

I might ask

ask asked asked

நான் கேட்காமல் இருக்கக்கூடும்

I might not ask

ask asked asked

நான் உணர்ந்தேன்

I felt

feel felt felt

நான் உணரவில்லை

I did not feel

feel felt felt

நான் உணர்வேன்

I would feel

feel felt felt

நான் உணரமாட்டேன்

I would not feel

feel felt felt

நான் உணர்கிறேன்

I feel

feel felt felt

நான் உணரவில்லை

I do not feel

feel felt felt

நான் உணர்வேன்

I will feel

feel felt felt

நான் உணரமாட்டேன்

I will not feel

feel felt felt

நான் உணர்ந்திருப்பேன்

I would have felt

feel felt felt

நான் உணர்ந்திருக்க மாட்டேன்

I would not have felt

feel felt felt

நான் உணர்ந்திருக்க வேண்டும்

I should have felt

feel felt felt

நான் உணர்ந்திருக்கக் கூடாது

I should not have felt

feel felt felt

நான் உணர்ந்திருக்க வேண்டும்

I must have felt

feel felt felt

நான் உணர்ந்திருக்கக் கூடாது

I must not have felt

feel felt felt

நான் உணரலாம்

I may feel

feel felt felt

நான் உணரக்கூடும்

I might feel

feel felt felt

நான் தூக்கினேன்

I lifted

lift lifted lifted

நான் நச்சரித்தேன்

I pestered

pester pestered pestered

நான் உதைத்தேன்

I kicked

kick kicked kicked

நான் குறட்டை விட்டேன்

I snored

snore snored snored

நான் தும்மினேன்

I sneezed

sneeze sneezed sneezed

நான் இருமினேன்

I coughed

cough coughed coughed

நான் கொன்றேன்

I killed

kill killed killed

நான் நெளிந்தேன்

I wriggled

wriggle wriggled wriggled