நான் உற்பத்தி செய்தேன்

I manufactured

manufacture manufactured manufactured

நான் நம்பினேன்

I believed

believe believed believed

நான் தொடர்ந்தேன்

I continued

continue continued continued

நான் குறைசொன்னேன்

I blamed

blame blamed blamed

நான் தவறவிட்டேன்

I missed

miss missed missed

நான் உருட்டினேன்

I rolled

roll rolled rolled

நான் தழுவினேன்

I embraced

embrace embraced embraced

நான் வழிநடத்தினேன்

I led

lead led led

நான் வசித்தேன்

I resided

reside resided resided

நான் மூடினேன்

I shut

shut shut shut