நான் வேலை செய்தேன்

I worked

work worked worked

நான் அடையாளம் கண்டேன்

I recognized

recognize recognized recognized

நான் மேம்படுத்தினேன்

I developed

develop developed developed

நான் தீர்த்துவைத்தேன்

I solved

solve solved solved

நான் உறுதியளித்தேன்

I promised

promise promised promised

நான் கொடுத்தேன்

I gave

give gave given

நான் பெற்றுக்கொண்டேன்

I received

receive received received

நான் ஒட்டினேன்

I stuck

stick stuck stuck

நான் பற்றவைத்தேன்

I lighted

light lighted lighted

நான் தயார் செய்தேன்

I prepared

prepare prepared prepared