நான் முடித்தேன்

I finished

finish finished finished

நான் நீர்த்துபோகச்செய்தேன்

I diluted

dilute diluted diluted

நான் மயங்கினேன்

I fainted

faint fainted fainted

நான் பொய் சொன்னேன்

I lied

lie lied lied

நான் வாதாடினேன்

I argued

argue argued argued

நான் ஏற்பாடு செய்தேன்

I arranged

arrange arranged arranged

நான் தாக்கினேன்

I attacked

attack attacked attacked

நான் உரசினேன்

I rubbed

rub rubbed rubbed

நான் ரசித்தேன்

I enjoyed

enjoy enjoyed enjoyed

நான் மிதித்தேன்

I stamped

stamp stamped stamped