நான் ஊற்றினேன்

I poured

pour poured poured

நான் சுழற்றினேன்

I spun

spin spun spun

நான் பாய்ந்து சென்றேன்

I galloped

gallop galloped galloped

நான் வெறுத்தேன்

I hated

hate hated hated

நான் விரும்பினேன்

I loved

love loved loved

நான் திருடினேன்

I stole

steal stole stolen

நான் தவிர்த்தேன்

I avoided

avoid avoided avoided

நான் முறியடித்தேன்

I thwarted

thwart thwarted thwarted

நான் வரவேற்றேன்

I welcomed

welcome welcomed welcomed