நான் ஆறுதல் கூறினேன்

I consoled

console consoled consoled

நான் துரத்தினேன்

I chased

chase chased chased

நான் எதிர்கொண்டேன்

I confronted

confront confronted confronted

நான் எரித்தேன்

I burnt

burn burnt burnt

நான் கடித்தேன்

I bit

bite bit bitten

நான் மாற்றினேன்

I changed

change changed changed

நான் துவக்கினேன்

I initiated

initiate initiated initiated

நான் சூழ்ந்தேன்

I surrounded

surround surrounded surrounded

நான் நடத்தினேன்

I conducted

conduct conducted conducted

நான் கட்டிப்பிடித்தேன்

I hugged

hug hugged hugged