தொடை

thigh

மடி

lap

முட்டி

knee

கண்டைக்கால்

calf

கணுக்கால்

ankle

பாதம்

heel

கால்விரல் பகுதி

toe

மரு

wart

மச்சம்

mole

தழும்பு

scar