காம்பு

nipple

நெஞ்செலும்பு

ribs

பக்கவாட்டு தசை

lat

கக்கம் 

armpit

தண்டுவடம்

spinal cord

வயிறு

stomach

தொப்பை

belly / paunch

தொப்புள்

belly button / navel

இடுப்பு

hip

இடுப்பு

waist