கட்டைவிரல்

thumb

ஆல்காட்டிவிரல்

index finger

நடுவிரல்

middle finger

மோதிரவிரல்

ring finger

சுண்டுவிரல்

little finger

விரல்முட்டி

knuckles

கை முட்டி

fist

உள்ளங்கை

palm

கைரேகை

palm line

நெஞ்சு

chest