காது

ear

காது மடல்

earlobe

காது மெழுகு

earwax

தோள் தசை

traps

தோள்பட்டை

shoulder

மேற்கைஉள் தசை

biceps

முப்புரித்தசை

triceps

முழங்கை

elbow

முன்கை

forearm

மணிக்கட்டு

wrist