மூக்கு

nose

கண்

eye

நாசி துவாரம்

nostril

வாய்

mouth

உதடு

lip

தாடை

chin

பள்

tooth

கழுத்து

neck

கழுத்தெலும்பு

collar bone

குரல்வளை

Adam's apple