தலை

head

மண்டை ஓடு

skull

உச்சந்தலை

top of head

புரடி / பின்மண்டை

nape

நெற்றி

forehead

நெற்றிப்பொட்டு

temple

புருவம்

eyebrow

இமை

eyelid

கண் இமை முடி

eyelash

கன்னம்

cheek