பசி

Hunger

எனக்கு பசிக்குது

I am hungry

உனக்கு பசிக்குதா?

Are you hungry?

இல்லை எனக்கு பசிக்கல

No, I am not hungry

எனக்குப் பசிச்சது

I was hungry

உனக்கு பசிச்சதா

Were you hungry?

இல்லை எனக்கு பசிக்கல

No, I was not hungry

அவங்களுக்கு பசிக்குது

They are hungry

அவங்களுக்கு பசிச்சது

They were hungry

அவளுக்கு பசிக்கல

She is not hungry

உனக்கு பசிக்கலயா?

Are you not hungry?